Na podstawie:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593)

Współpraca

 z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

Współpraca ma dotyczyć:

1)  rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)

2)  prowadzeniu badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia:

 • mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
 •  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

3)  rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

4) określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na     indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

 

Współpraca

 z zespołem mającym opracować IPET

Współpraca dotyczy nie tylko pomocy przy opracowaniu, ale też realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 Dotyczy to także zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych

i innych specjalistów

Wsparcie ma dotyczyć:

 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dotyczy pomocy dla:

 • rodziców,
 • uczniów,
 • nauczycieli

 

Współpraca z innymi podmiotami

Ma ona odbywać się w zależności od potrzeb. Pedagog specjalny będzie współpracował z:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • dyrektorem,
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
 • asystentem edukacji romskiej,
 • pomocą nauczyciela,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem  sądowym

 

przedstawianie propozycji radzie pedagogicznej

Propozycje mają dotyczyć doskonalenia zawodowego nauczycieli oddziału przedszkolnego, szkoły lub placówki w zakresie ww. zadań.

Kalendarium


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Października 2023
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga